Regulamin Pucharu PFKC

I. IDEA, MIEJSCE I CZAS ROZEGRANIA ZAWODÓW

1.  Celem   Pucharu   PFKC   jest   stworzenie   szerokiej   platformy   rywalizacji   sportowej

w poszanowaniu dla ducha curlingu oraz zasad fair play.

2. Puchar PFKC składa się z cyklu turniejów organizowanych pod patronatem Polskiej Federacji Klubów Curlingowych w ramach cyklu PFKC Cup Tour. Podczas turniejów drużyny otrzymują punkty, na podstawie których tworzony jest ranking.

3. Sezon Pucharu PFKC rozpoczyna się 1 lipca, chyba że zawody wchodzące w cykl zaczynają się w czerwcu, a kończą w lipcu, wtedy sezon zaczyna się w dniu rozpoczęcia tych zawodów.

4. Lista drużyn ze składami oraz turniejów cyklu jest aktualizowana na bieżąco na stronie internetowej PFKC.

 

II. ZASADY ZGŁASZANIA DRUŻYN

1. Do Pucharu PFKC może się zgłosić dowolna liczba drużyn z polskich klubów, posiadających sekcje curlingu. W zgłoszeniu, wysłanym na adres puchar(małpa)pfkc.pl , musi być podana nazwa drużyny, nazwa klubu oraz nazwiska i imiona 4-7 zawodników. Na odpowiedzialność strony zgłaszającej dopuszczalne są inne sposoby przekazania organizatorowi zgłoszenia lub jego uzupełnień. Nie ma ograniczeń w zakresie płci zawodników w drużynie.

2.  Drużyny  mogą  zgłaszać  swój  udział  do  startu  w Pucharze  PFKC oraz dodatkowych zawodników  do  składu  do  czasu rozpoczęcia ostatniego  turnieju  cyklu.  Wszelkie  zmiany

w zgłoszeniach do Pucharu PFKC obowiązują wyłącznie w odniesieniu do turniejów, które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Wycofanie z drużyny zgłoszonego do Pucharu zawodnika jest możliwe tylko jeśli pomiędzy zgłoszeniem, a wycofaniem zawodnika, drużyna nie rozpoczęła udziału w żadnym turnieju cyklu.

3. Zgłoszenie do cyklu ma charakter stały. Drużyna jest automatycznie zgłaszana do następnych sezonów w składzie, w jakim kończyła sezon poprzedni. Od zakończenia sezonu do startu w pierwszych zawodach kolejnego sezonu możliwe są wszelkie korekty w zakresie składu,  nazwy  drużyny  oraz  przynależności  klubowej.  Wtedy też można wycofać drużynę z Pucharu. Drużyna, która nie została sklasyfikowana w Pucharze w dwóch kolejnych sezonach, zostaje usunięta z listy drużyn Pucharu.

4. Zgłoszenie drużyny do Pucharu PFKC nie oznacza automatycznego zgłoszenia do udziału w jakimkolwiek turnieju cyklu. Drużyny muszą zgłaszać się do startu w tych turniejach niezależnie oraz przestrzegać odrębnych przepisów tych turniejów dotyczących zasad zgłaszania drużyn. Drużyny ponoszą samodzielnie wszelkie koszty udziału w turniejach cyklu.

5. Jedna drużyna może zgłosić się do dowolnej liczby turniejów Pucharu PFKC. Jeżeli drużyna zgłoszona do Pucharu nie ukończy żadnego turnieju cyklu, nie zostanie sklasyfikowana.

6. W turnieju cyklu mogą startować drużyny, które nie są zgłoszone do Pucharu.

7. Drużyna może startować w turnieju w innym składzie, niż zgłoszony do Pucharu PFKC, ale w takim przypadku nie jest traktowana jako drużyna Pucharu, nie podnosi swoją obecnością rangi turnieju i nie zdobywa za taki turniej punktów do klasyfikacji cyklu.

8. Drużyna  nie  zdobywa  za  turniej  żadnych  punktów  do  klasyfikacji  cyklu,  jeżeli odda w danym turnieju choć jeden mecz walkowerem lub zawodnik turniejowego składu tej drużyny w danym turnieju wystąpi w więcej niż jednym zespole. Jej obecność wpływa jednak na rangę tego turnieju.

9. Zgłoszenie drużyny do startu w Pucharze PFKC nie wiąże się z żadnymi opłatami.

10. Zgłoszenie drużyny do startu w Pucharze PFKC oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

III. OBLICZANIE WYNIKÓW

1. Ranga zawodnika to liczba punktów, które w poprzednim Pucharze PFKC zdobyła drużyna,  w  której  był  zgłoszony.  Ranga drużyny to suma 4 najwyższych rang zawodników z  jej  składu.  Ranga  turnieju  to suma  10  najwyższych  rang  drużyn  startujących w turnieju i jednocześnie będących uczestnikami Pucharu PFKC.

a) Ranga turnieju podawana jest jako ostateczna po zakończeniu turnieju, na podstawie rzeczywiście występujących w nim drużyn (ranga szacunkowa może być podana wcześniej, na podstawie zgłoszeń).

2. Turnieje wchodzące w skład Pucharu PFKC muszą być otwarte dla wszystkich zawodników. Nie wchodzi w skład Pucharu turniej, którego ranga jest tak niska, że startujące w nim drużyny nie zdobywają żadnych punktów. Zawody z cyklu PFKC Cup Tour dzielą się na 2 rodzaje:

a) Duże Turnieje - rozgrywki krajowe, w których bierze udział co najmniej 14 zespołów.

b) Małe turnieje - rozgrywki krajowe dla poniżej 14 zespołów. Aby turniej z tej kategorii mógł liczyć się do klasyfikacji Pucharu PFKC, muszą w nim wystąpić co najmniej 3 zespoły w składach Pucharu.

3. Liczba punktów zdobywanych przez zwycięzcę turnieju zależna jest wprost proporcjonalnie od rangi turnieju i zaokrąglona do pełnych dziesiątek. Liczba punktów zdobywanych w turnieju przez pozostałe zespoły zależy od zajętego miejsca i liczby startujących w turnieju drużyn, według wzoru:

 

ZAOKR(((P+2)/(L-1)^2)*M^2-((2*P*L+L+3)/(L-1)^2)*M+(P*L^2+L+1)/(L-1)^2;0)

 

gdzie P to liczba punktów zwycięzcy, L to liczba startujących drużyn, a M to miejsce zajęte przez daną drużynę.

a) Jeżeli 2 lub więcej drużyn zostanie sklasyfikowanych na tych samych miejscach, otrzymują one ilość punktów będącą zaokrągloną do liczby całkowitej średnią z wartości poszczególnych miejsc, które zostały przez te drużyny zajęte.

4. Pod uwagę brane jest miejsce w końcowej klasyfikacji turnieju. Nie ma znaczenia, czy drużyna wyprzedzona została przez inne drużyny uczestniczące w Pucharze PFKC, czy przez zespoły nie biorące udziału w cyklu.

5. Ranking Pucharu PFKC tworzy się na podstawie liczby punktów zdobytych w turniejach, w zależności od liczby Dużych Turniejów w danym cyklu, w sposób następujący:

- do 5 włącznie - suma 100% najlepszego wyniku i 75% drugiego najlepszego wyniku

- dla 6 i 7 - suma 100% najlepszego wyniku, 75% drugiego najlepszego wyniku i 50% trzeciego najlepszego wyniku

- dla 8 i więcej - suma 100% najlepszego wyniku, 75% drugiego najlepszego wyniku, 50% trzeciego najlepszego wyniku i 25% czwartego najlepszego wyniku.

Liczbę punktów za każdy turniej zaokrągla się do liczby całkowitej.

6. Jeżeli liczba uzyskanych w cyklu punktów jest jednakowa, wyższe miejsce zajmuje drużyna, która uzyskała kolejno:

- wyższą maksymalną liczbę punktów w pojedynczym turnieju

- wyższą drugą najlepszą liczbę punktów w pojedynczym turnieju i dalej według tego samego schematu

- wyższą ilość pierwszych miejsc w turniejach, niezależnie od ich rangi

- wyższą ilość drugich miejsc w turniejach, niezależnie od ich rangi i dalej według tego samego schematu.

 

IV. NAGRODY

1. Puchar PFKC dla zwycięzcy klasyfikacji generalnej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszystkie  kwestie  związane  z  organizacją  turnieju,   w   szczególności   przyjmowanie   i odrzucanie zgłoszeń, ustalanie zasad i rozwiązywanie spraw spornych, pozostają w gestii organizatora turnieju.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy danego turnieju wchodzącego w skład cyklu oraz „Rules of Play and Competition” Światowej Federacji Curlingu.y danego turnieju wchodzącego w skład cyklu oraz „Rules of Play and Competition” Światowej Federacji Curlingu.

1.  Celem   Pucharu   PFKC   jest   stworzenie   szerokiej   platformy   rywalizacji   sportowej

w poszanowaniu dla ducha curlingu oraz zasad fair play.

2. Puchar PFKC składa się z cyklu turniejów organizowanych pod patronatem Polskiej Federacji Klubów Curlingowych w ramach cyklu PFKC Cup Tour. Podczas turniejów drużyny otrzymują punkty, na podstawie których tworzony jest ranking.

3. Sezon Pucharu PFKC rozpoczyna się 1 lipca, chyba że zawody wchodzące w cykl zaczynają się w czerwcu, a kończą w lipcu, wtedy sezon zaczyna się w dniu rozpoczęcia tych zawodów.

4. Lista drużyn ze składami oraz turniejów cyklu jest aktualizowana na bieżąco na stronie internetowej PFKC.

 

II. ZASADY ZGŁASZANIA DRUŻYN

1. Do Pucharu PFKC może się zgłosić dowolna liczba drużyn z polskich klubów, posiadających sekcje curlingu. W zgłoszeniu, wysłanym na adres puchar(małpa)pfkc.pl , musi być podana nazwa drużyny, nazwa klubu oraz nazwiska i imiona 4-7 zawodników. Na odpowiedzialność strony zgłaszającej dopuszczalne są inne sposoby przekazania organizatorowi zgłoszenia lub jego uzupełnień. Nie ma ograniczeń w zakresie płci zawodników w drużynie.

2.  Drużyny  mogą  zgłaszać  swój  udział  do  startu  w Pucharze  PFKC oraz dodatkowych zawodników  do  składu  do  czasu rozpoczęcia ostatniego  turnieju  cyklu.  Wszelkie  zmiany

w zgłoszeniach do Pucharu PFKC obowiązują wyłącznie w odniesieniu do turniejów, które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Wycofanie z drużyny zgłoszonego do Pucharu zawodnika jest możliwe tylko jeśli pomiędzy zgłoszeniem, a wycofaniem zawodnika, drużyna nie rozpoczęła udziału w żadnym turnieju cyklu.

3. Zgłoszenie do cyklu ma charakter stały. Drużyna jest automatycznie zgłaszana do następnych sezonów w składzie, w jakim kończyła sezon poprzedni. Od zakończenia sezonu do startu w pierwszych zawodach kolejnego sezonu możliwe są wszelkie korekty w zakresie składu,  nazwy  drużyny  oraz  przynależności  klubowej.  Wtedy też można wycofać drużynę z Pucharu.

4. Zgłoszenie drużyny do Pucharu PFKC nie oznacza automatycznego zgłoszenia do udziału w jakimkolwiek turnieju cyklu. Drużyny muszą zgłaszać się do startu w tych turniejach niezależnie oraz przestrzegać odrębnych przepisów tych turniejów dotyczących zasad zgłaszania drużyn. Drużyny ponoszą samodzielnie wszelkie koszty udziału w turniejach cyklu.

5. Jedna drużyna może zgłosić się do dowolnej liczby turniejów Pucharu PFKC. Jeżeli drużyna zgłoszona do Pucharu nie ukończy żadnego turnieju cyklu, nie zostanie sklasyfikowana.

6. W turnieju cyklu mogą startować drużyny, które nie są zgłoszone do Pucharu.

7. Drużyna może startować w turnieju w innym składzie, niż zgłoszony do Pucharu PFKC, ale w takim przypadku nie jest traktowana jako drużyna Pucharu, nie podnosi swoją obecnością rangi turnieju i nie zdobywa za taki turniej punktów do klasyfikacji cyklu.

8. Drużyna  nie  zdobywa  za  turniej  żadnych  punktów  do  klasyfikacji  cyklu,  jeżeli odda w danym turnieju choć jeden mecz walkowerem lub zawodnik turniejowego składu tej drużyny w danym turnieju wystąpi w więcej niż jednym zespole. Jej obecność wpływa jednak na rangę tego turnieju.

9. Zgłoszenie drużyny do startu w Pucharze PFKC nie wiąże się z żadnymi opłatami.

10. Zgłoszenie drużyny do startu w Pucharze PFKC oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

III. OBLICZANIE WYNIKÓW

1. Ranga zawodnika to liczba punktów, które w poprzednim Pucharze PFKC zdobyła drużyna,  w  której  był  zgłoszony.  Ranga drużyny to suma 4 najwyższych rang zawodników z  jej  składu.  Ranga  turnieju  to  suma  wszystkich  rang   drużyn   startujących   w   turnieju  i jednocześnie będących uczestnikami Pucharu PFKC.

a) Ranga turnieju podawana jest jako ostateczna po zakończeniu turnieju, na podstawie rzeczywiście występujących w nim drużyn (ranga szacunkowa może być podana wcześniej, na podstawie zgłoszeń).

2. Turnieje wchodzące w skład Pucharu PFKC muszą być otwarte dla wszystkich zawodników. Nie wchodzi w skład Pucharu turniej, którego ranga jest tak niska, że startujące w nim drużyny nie zdobywają żadnych punktów. Zawody z cyklu PFKC Cup Tour dzielą się na 2 rodzaje:

a) Duże Turnieje - rozgrywki krajowe, w których bierze udział co najmniej 14 zespołów.

b) Małe turnieje - rozgrywki krajowe dla poniżej 14 zespołów. Aby turniej z tej kategorii mógł liczyć się do klasyfikacji Pucharu PFKC, muszą w nim wystąpić co najmniej 3 zespoły w składach Pucharu.

3. Liczba punktów zdobywanych przez zwycięzcę turnieju zależna jest wprost proporcjonalnie od rangi turnieju i zaokrąglona do pełnych dziesiątek. Liczba punktów zdobywanych w turnieju przez pozostałe zespoły zależy od zajętego miejsca i liczby startujących w turnieju drużyn, według wzoru:

 

ZAOKR(((P+2)/(L-1)^2)*M^2-((2*P*L+L+3)/(L-1)^2)*M+(P*L^2+L+1)/(L-1)^2;0)

 

gdzie P to liczba punktów zwycięzcy, L to liczba startujących drużyn, a M to miejsce zajęte przez daną drużynę.

a) Jeżeli 2 lub więcej drużyn zostanie sklasyfikowanych na tych samych miejscach, otrzymują one ilość punktów będącą zaokrągloną do liczby całkowitej średnią z wartości poszczególnych miejsc, które zostały przez te drużyny zajęte.

4. Pod uwagę brane jest miejsce w końcowej klasyfikacji turnieju. Nie ma znaczenia, czy drużyna wyprzedzona została przez inne drużyny uczestniczące w Pucharze PFKC, czy przez zespoły nie biorące udziału w cyklu.

5. Ranking Pucharu PFKC tworzy się na podstawie liczby punktów zdobytych w turniejach, w zależności od liczby Dużych Turniejów w danym cyklu, w sposób następujący:

- do 5 włącznie - suma 100% najlepszego wyniku i 75% drugiego najlepszego wyniku

- dla 6 i 7 - suma 100% najlepszego wyniku, 75% drugiego najlepszego wyniku i 50% trzeciego najlepszego wyniku

- dla 8 i więcej - suma 100% najlepszego wyniku, 75% drugiego najlepszego wyniku, 50% trzeciego najlepszego wyniku i 25% czwartego najlepszego wyniku.

Liczbę punktów za każdy turniej zaokrągla się do liczby całkowitej.

6. Jeżeli liczba uzyskanych w cyklu punktów jest jednakowa, wyższe miejsce zajmuje drużyna, która uzyskała kolejno:

- wyższą maksymalną liczbę punktów w pojedynczym turnieju

- wyższą drugą najlepszą liczbę punktów w pojedynczym turnieju i dalej według tego samego schematu

- wyższą ilość pierwszych miejsc w turniejach, niezależnie od ich rangi

- wyższą ilość drugich miejsc w turniejach, niezależnie od ich rangi i dalej według tego samego schematu.

 

IV. NAGRODY

1. Puchar PFKC dla zwycięzcy klasyfikacji generalnej.

2. Awans do najwyższej klasy rozgrywek Polskiej Ligi Curlingu w kolejnym sezonie dla najwyżej sklasyfikowanych drużyn żeńskiej i męskiej, które nie uzyskały tego awansu innym sposobem, pod warunkiem zdobycia w końcowej klasyfikacji Pucharu przynajmniej 25% punktów najlepszej drużyny w swojej kategorii.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszystkie  kwestie  związane  z  organizacją  turnieju,   w   szczególności   przyjmowanie   i odrzucanie zgłoszeń, ustalanie zasad i rozwiązywanie spraw spornych, pozostają w gestii organizatora turnieju.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy danego turnieju wchodzącego w skład cyklu oraz „Rules of Play and Competition” Światowej Federacji Curlingu.