Regulamin Karty Zawodnika PFKC

REGULAMIN KARTY ZAWODNIKA PFKC
 

§ 1. Definicje

 • Jednostka Zrzeszona – klub sportowy lub inna organizacja zrzeszone w Polskiej Federacji Klubów Curlingowych posiadające status członka zwyczajnego.

 • Karta Zawodnika PFKC, Karta – dokument w formie plastikowej karty z naniesionymi danymi Zawodnika, wydawany przez PFKC.

 • Partner – każdy podmiot przystępujący do programu na podstawie odrębnych porozumień z PFKC.

 • PFKC – Polska Federacja Klubów Curlingowych, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS.

 • Sezon – okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

 • Zawodnik – osoba fizyczna, będąca członkiem Jednostki Zrzeszonej zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami tej jednostki. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania i zasady korzystania z Karty Zawodnika PFKC.

 2. Wydawcą Karty Zawodnika PFKC jest Polska Federacja Klubów Curlingowych.

 3. Partnerami projektu Karty Zawodnika PFKC są firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii PFKC.

 4. Zawodnik wnioskując od wydanie Karty, zgodnie z postanowieniami § 3, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Przyznawanie Karty Zawodnika PFKC

 1. Karta Zawodnika PFKC przyznawana jest Zawodnikowi na jego wniosek.

 2. O Kartę Zawodnika PFKC, w imieniu Zawodnika, występuje Jednostka Zrzeszona. 

 3. Jednostka Zrzeszona może składać wniosek o wydanie Karty Zawodnika PFKC dla Zawodników dwa razy do roku, tj. do 31 grudnia oraz do 31 lipca z wyłączeniem pierwszego roku obowiązywania Karty.

 4. Jednostka Zrzeszona może występować o Kartę Zawodnika PFKC wyłącznie dla swoich członków. Wskazując we wniosku dane Zawodnika, Jednostka Zrzeszona potwierdza, że wskazany Zawodnik jest jej pełnoprawnym członkiem.

 

§ 4. Karta Zawodnika PFKC

 1. Karta Zawodnika PFKC jest imienna i zawiera następujące dane: 

 • imię i nazwisko Zawodnika,

 • datę urodzenia Zawodnika,

 • nazwę Jednostki Zrzeszonej, która wystąpiła o wydanie Karty,

 • unikalny numer kolejny karty. 

 1. Na drugiej stronie Karty Zawodnika PFKC znajduje się miejsce na oznaczenie ważności Karty w danym sezonie sportowym.

 2. Numer Karty jest jednocześnie numerem ewidencyjnym Zawodnika w ewidencji PFKC. 

 3. Karta wydawana jest bezterminowo z zastrzeżeniem § 6. Jej ważność w danym sezonie sportowym potwierdza naklejka z hologramem w polu właściwym dla oznaczenia dat właściwych dla danego sezonu sportowego. 

 4. Przedłużenia ważności Karty Zawodnika PFKC dokonuje się poprzez naklejenie naklejki z hologramem w polu właściwym dla oznaczenia dat właściwych dla danego sezonu sportowego.

 5. Naklejki, o których mowa powyżej, wydawane są Jednostce Zrzeszonej, na jej wniosek zawierający listę imienną Zawodników, dla których należy przedłużyć ważność Karty. Wnioski należy kierować na adres karta@pfkc.pl do 15 maja każdego roku.

 6. Karta bez oznaczenia naklejką jest nieważna i nie upoważnia do zniżek i rabatów.

 

§ 5. Prawa i obowiązki posiadacza Karty Zawodnika

 1. Zawodnik posługujący się Kartą Zawodnika PFKC zobowiązana jest do zachowania zgodnego z duchem curlingu i poszanowania zasad pożycia społecznego.

 2. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim.

 3. Karta obowiązuje we wszystkich punktach usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych deklarujących uczestnictwo w projekcie, jako Partner.

 4. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskiwania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów dla posiadaczy Kart.

 5. Lista Partnerów i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie www.pfkc.pl.

 6. Zawodnik może korzystać z uprawnień wynikających z posiadania Karty wielokrotnie z zastrzeżeniem możliwych ograniczeń stosowanych przez Partnera w okresie ważności Karty.

 7. Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.

 8. Przedstawiciel Partnera ma prawo poprosić Zawodnika posługującego się Kartą o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

 9. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono możliwości skorzystania z korzyści, jakie daje Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie PFKC na adres karta@pfkc.pl.

 10. Zawodnik, który zgubił lub utracił Kartę w inny sposób, może uzyskać duplikat Karty, zgodnie z procedurą wskazaną w § 3. 

 

§ 6. Utrata prawa do posługiwania się Kartą Zawodnika PFKC

 1. Zawodnik traci prawo do posługiwania się Kartą i jest zobowiązany do zwrotu Karty w momencie stwierdzenia:

 • Posługiwania się Kartą wydaną na inną osobę.

 • Umożliwiania korzystania z przywilejów, jakie daje Karta osobom nieposiadającym Karty, chyba, że regulamin korzyści Partnera przewiduje takie sytuacje.

 • Utraty członkostwa w Jednostce Zrzeszonej wnioskującej o wydanie Karty i nieuzyskaniu członkostwa w innej Jednostce Zrzeszonej.

 • Reprezentowania innej jednostki (klubu sportowego lub innej organizacji) niż Jednostka Zrzeszona na zawodach rangi Mistrzostw Polski lub równoważnych.

 • Wyrządzenia szkody Partnerowi.

 • Zażądanie usunięcia danych Zawodnika z bazy danych PFKC.

 

§ 7. Dane osobowe

 1. PFKC przetwarza dane osobowe Zawodników w oparciu o Politykę Prywatności PFKC.

 2. Zawodnik wyrażając zgodę i przekazując dane Jednostce Zrzeszonej przekazującej wniosek o wydanie Karty do PFKC, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych PFKC.

 3. Zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.

 4. Usunięcie danych osobowych z bazy danych PFKC wiąże się z konsekwencjami określonymi w § 6.

 

§ 8. Odmowa wydania lub przedłużenia ważności Karty

 1. Zarząd PFKC z własnej inicjatywy może odmówić wydania Karty Zawodnika PFKC bądź jej odnowienia w stosunku do Zawodnika, który: 

 • Utracił prawo do korzystania z Kart w oparciu o zapisy § 6.

 • Działał na szkodę curlingu i przedstawiał postawę niezgodną z duchem Curlingu

 1. Decyzja Zarządu PFKC w zakresie odmowy wydania Karty lub jej przedłużenia podejmowana jest w drodze uchwały i wymaga uzasadnienia.

 2. Jednostce Zrzeszonej występującej o wydanie lub przedłużenie Karty oraz Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków PFKC. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

 

§ 9. Opłaty związane z Kartą Zawodnika PFKC

 1. Wydanie Karty – opłata jednorazowa: 10 zł brutto

 2. Wydanie duplikatu Karty – opłata jednorazowa: 20 zł brutto

 3. Przedłużenie Karty - opłata za wydanie naklejki: 3 zł brutto

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2019 roku.

 2. Regulamin Karty Zawodnika PFKC podlega publikacji na stronie www.pfkc.pl.

 3. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają podjęcia stosownej uchwały Zarządu PFKC.

 4. Zmiany do regulaminu mogą być wnoszone jedynie ze skutkiem od następnego sezonu sportowego, tj. od 1 lipca, z wyjątkiem zmian na korzyść Zawodników i Jednostek Zrzeszonych.