Propozycja zmian statutu PZC

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ustaleń, mamy przyjemność zaprezentować propozycje zmian do Statutu Polskiego Związku Curlingu (dalej „PZC) mające na celu dostosowanie przedmiotowego statutu do wymagań Ustawy o sporcie, wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki w tym zakresie oraz zapewnienia transparentności działania PZC. Przedmiotowe propozycje zmian zostały zebrane w toku konsultacji z polskim środowiskiem curlingowym, tj. zawodnikami, trenerami, działaczami i klubami sportowymi reprezentującymi ponad 90% wszystkich czynnie uprawiających ten sport w Polsce. Jako ciało skupiające wspomniane środowisko, przedstawiamy zebrane w ten sposób uwagi, sugestie i propozycje. Jednocześnie, chcemy potwierdzić chęć uczestniczenia w procesie przygotowywania nowego Statutu PZC i wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w tym celu, jako czynny i równoprawny podmiot.

 Z poważaniem,
 Zarząd Polskiej Federacji Klubów Curlingowych

 

  Dear Sirs,

 Following our arrangements, we are pleased to present the proposed changes to the Statue of Polish Curling Association (hereinafter: “PCA”) aiming at adjusting the Statue to the requirements set forth in the Polish Act on Sports, guidelines of the Ministry of Sports as well as ensuring transparency of PCA. The said proposed changes have been gathered during the consultation process with the Polish curling community, ie. curlers, coaches, activists as well as curling clubs representing over 90% of all actively performing this sport in Poland. We are presenting the remarks, suggestions and ideas as an acting representing body the said community. At the same time, once again, we would like to confirm our willingness to participate in the process of preparing the new Statue of PCA and taking part as an active and equal party in the workshops organized for this reason.

 Kind regards,
 The Management Board of Polish Curling Clubs Federation