Odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PFKC

Dnia 17.05.2021r. w formie zdalnej odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PFKC.

Spośród 14 członków zwyczajnych Polskiej Federacji Klubów Curlingowych do udział w Walnym Zgromadzeniu zgłoszonych zostało 11 delegatów, reprezentujących 12 członków zwyczajnych PFKC. Ostatecznie w obradach udział wzięło 11 zgłoszonych delegatów. Wszystkich członkom zwyczajnym PFKC na dzień 17.05.2021 przysługiwały 32 głosy, natomiast delegaci obecni na Walnym Zgromadzeniu dysponowali łącznie 29 głosami.

Zarząd PFKC przedstawił sprawozdania Zarządu za 2020 rok. W pierwszej kolejności Marcin Madej – sekretarz PFKC, przedstawił Sprawozdanie Finansowe Zarządu, prezentując jednocześnie bieżącą sytuację finansową PFKC. Następnie Łukasz Janczar omówił Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Zarządu oraz omówił działalność PFKC w 2020 roku.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej drogą głosowania zostało przyjęte sprawozdanie finansowego oraz udzieleno absolutorium Zarządowi PFKC za 2020 rok.

W pozostałej części zebrania, przyjęte zostały zmiany w Statucie oraz omówiono sprawy bieżące oraz zbliżającego się sezonu 2021/2022.